Smluvní podmínky

VÍTEJTE NA INTERNETOVÝCH STRÁNKACH AB ELECTROLUX (“ELECTROLUX”). PŘED POUŽIITÍM TĚCHTO INTERNETOVÝCH STRÁNEK („STRÁNKY“) SI PŘEČTĚTE, PROSÍM, PEČLIVĚ NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY. TYTO STRÁNKY MOHOU BÝT POUŽITY POUZE K INFORMATIVNÍM ÚČELŮM. POUŽITÍM STRÁNEK NEBO STAŽENÍM MATERIALŮ Z TĚCHTO STRÁNEK SOUHLASÍTE S DODRŽOVÁNÍM PODMÍNEK UVEDENÝCH DÁLE. NESOUHLASÍTE-LI S DODRŽOVÁNÍM TĚCHTO PODMíNEK, NEPOUŽÍVEJTE NEBO NESTAHUJTE MATERIÁLY ZE STRÁNEK. VSTUPEM NA STRÁNKY VYJADŘUJETE SVŮJ SOUHLAS S DODRŽOVÁNÍM TĚCHTO PODMÍNEK.  


Cookie 
AB Electrolux (publ.) používá technologii "cookie", aby zlepšila a usnadnila Vaši navštěvu na internetových strankách Electrolux. Soubory "cookie" jsou zaslány na Váš počítač a identifikují Vás jako unikátního uživatele a ukládají Vaše osobní preference a technické informace. Používáme 

a) permanentní "cookies" (tj., cookies zůstávají ve Vašem počítači dokud je nevymažete)
b) dočasné"cookies" (tj., cookies trvají dokud nezavřete svůj prohlížeč) 

"Cookie" sama o sobě neobsahují nebo neodhalují žádné osobní informace. Zašlete-li osobní informace přes internetové stránky Electrolux, informace mohou být spojeny s informacemi uloženými v cookies. 

Nesouhlasíte-li s použitím cookies AB Electrolux (publ.), mužete změnit nastavení svého vyhledávače tak, aby cookies nepřijímal (informace o tom, jak změnit nastavení cookies na Vašem vyhledávači byste měli najít v oddíle „help/nápověda“ Vašeho internetového vyhledávače). Změníte-li toto nastavení nebudete moci vstoupit na určité části internetových stránek Electrolux. 

Máte-li jakékoli dotazy týkající se používání cookies naší firmou, kontaktujte nás, prosím, na webmaster@electrolux.com.

Oprávnění
Vzhledem ke smluvním podmínkám uvedených níže v této dohodě, Vám ELECTROLUX poskytuje nevýlučně, nepřenosně, omezené právo vstupovat, používat a zobrazovat tyto stránky a materiály na nich uvedené. Vy souhlasíte s tím, že žádným způsobem nebudete rušit nebo se pokoušet o rušení provozu těchto stránek. 

ELECTROLUX Vás opravňuje ke zhlédnutí a stahovaní informací („materialů“) ze stránek pouze pro Vaši osobní, nekomerční potřebu. Toto oprávnění neznamená převod práv na materiály a kopie materiálů a je předmětem následujících omezeni: 1) na všech kopiích stahovaných materiálů musíte ponechat veškeré poznámky týkající se autorských práv a ostatnich vlastnických nároku v materiálech poznamenaných; 2) materiály nesmite upravovat jakýmkoli způsobem nebo je šířit či zveřejňovat, předvádět, distribuovat anebo jiným způsobem používat či komunikovat za jakýmkoli veřejným nebo komerčním učelům; a 3) materiály nesmíte předávat jakékoli jiné osobě aniž byste ji upozornili na závazky vyplývající z těchto podmínek používání a bez toho, aby souhlasila s jejich akceptováním. Dále souhlasíte s dodržováním veškerých dalších omezení, které mohou být uvedeny na této stránce a čas od času mohou být aktualizovány. Tato stránka, včetně všech materialů, je chráněna autorským právem a celosvětovými smluvními podmínkami. Souhlasíte s tím, ze při Vašem používání stránky budete akceptovat celosvětová autorská práva a zamezite neautorizovanému kopírování materiálu. Není-li v těchto podmínkách vyslovně uvedeno jinak, ELECTROLUX Vám neuděluje žádná přímá ani implicitní práva vázaná jakýmkoli patentem, průmyslovým návrhem, obchodní značkou, autorským právem nebo obchodním tajemstvím. 

Prohlášení uživatele 
Tímto prohlasšujete a zaručujete, že budete tuto stránku používat v souladu s touto smlouvou, včetně zákonu a ustanovení souvisejících s touto smlouvou, a že budete konat v souladu s veškerými existujícími a budoucími zásadami a pravidly této stránky. Souhlasíte s tím, ze stránku nebudete používat na: (a) šíření nebo nevyžádanou komunikaci; (b) předstírání, že jste ELECTROLUX nebo někdo jiný; (c) falšování záhlaví nebo jinou manipulaci s identifikačními prvky, abyste maskovali původ jakéhokoli obsahu odesílaného prostřednictvim téo stránky; (d) zkreslené předstírání Vašeho spojení s nějakou osobou nebo subjektem; (e) takové jednání, abyste negativně ovlivnili schopnost ostatních uživatelů používat tyto stránky; (f) účast v takových aktivitách, které by znamenaly porušování jakýchkoli platných zákonů, (g) posílání nebo přenášení jakýchkoli materiálů, které porušují nebo nedodržují práva ostatních jakýmkoli způsobem, anebo jsou proti zakonné, hanlivé, zkreslující, vulgárně či jiným způsobem nežádoucí, nebo které obsahují jakoukoli reklamu anebo navádění v souvislosti s výrobky nebo službami anebo (h) sbírání nebo uchovávání osobních údajů o ostatních uživatelích, nebylo-li Vám uděleno vyslovné opravnění ze strany těchto uživatelů. Nesouhlasíte-li s výše uvedenými pravidly, nemůžete stránky používat, ELECTROLUX není právně vazaný touto smlouvou a vyhrazuje si všechna svoje zákonná práva v souvislosti s tímto nesouhlasem. 

Dále souhlasíte, že budete ELECTROLUX chránit, zbavíte ho zodpovědnosti a zajistíte beztrestnost ELECTROLUXu, jeho přidruženým společnostem a jejich příslušným zástupcům, ředitelům a zaměstnancům ohledně veskerých nároků a výdajů, včetně poplatku právnim zástupcům, které vzniknou z používání této stránky. 

Právo změny 
ELECTROLUX si vyhrazuje právo kdykoli a podle vlastního uvážení měnit, upravovat, přidávat a odstraňovat jakoukoli část této smlouvy vcelku nebo jen zčásti. Změny této smlouvy nabývají platnosti zveřejněním změny na stánkách. Vaším dalším používáním stránek po zavedení jakékoli změny této smlouvy vyjadřujete souhlas s touto změnou. 

ELECTROLUX může vymazat, změnit nebo opravit jakékoli chyby nebo omyly v jakékoli části těchto stránek, pracovat na stránkach, v materiálech a produktech, programech, službách a cenách (jestliže se nějaké vyskytují) popsaných na stránkách, zrušit nebo pozastavit jakýkoli aspekt stránek, včetně dostupnosti jakýchkoli vlastností stránek, kdykoli a bez předcházejícího upozornění. ELECTROLUX může též zavést omezení na určité vlastnosti a služby nebo omezit Váš přístup na část nebo celé stránky bez upozornění anebo bez jakékoli zodpovědnosti. ELECTROLUX může kdykoli ukončit oprávnění, práva a povolení, které udělil a v případě takovéhoto ukončení musíte okamžitě zničit veškeré materiály. 

Potvrzeni práv duševního vlastnictví
Vy potvrzujete, že všechna práva duševního vlastnictví (včetně a bez omezení autorských práv, patentů, know-how, tajných informací, databázových práv a práv v souvislosti s obchodní značkou a průmyslovým vzorem (bez ohledu na to, zda jsou zaregistrované či ne) na těchto stánkách jsou právně zaručené ELECTROLUX nebo jeho udělovatelům licencí. Dobré jméno firmy a práva duševniho vlastnictví, které vyplývají z používání těchto práv duševního vlastnictví a právně zaručených ELECTROLUX, vstupují v platnost pro ELECTROLUX. 

Vámi poskytnuté informace 
Principy ochrany soukromí v souvislosti s těmito stránkami chrání jakékoli osobní identifikovatelné informace, které jste mohli poskytnout ELECTROLUXu prostřednictvím těchto stránek. I přesto byste prostřednictvím těchto stránek neměli odesílat ELECTROLUXu žádné tajné informace, anebo zákonem chraněné informace. Souhlasíte s tím, že jakékoli informace nebo materiály, které vy nebo osoby jednající vaším jménem poskytnou ELECTROLUXu, se nebudou považovat za tajné nebo zakonně chraněné. Poskytnutním takovýchto informací nebo materiálu ELECTROLUXu plně postupujete a odevzdáváte ELECTROLUXu všechna práva duševního vlastnictví související s takovýmito informacemi a materiály a ELECTROLUX může proto volně používat, ukazovat, reprodukovat, zveřejňovat, odesílat, distribuovat, dále postupovat a udělovat opravnění k těmto informacím a materiálům a dále souhlasíte s tím, že ELECTROLUX může volně používat jakékoli myšlenky, koncepty nebo know-how, které Vy nebo osoby jednající Vaším jménem ELECTROLUXu poskytnete. Dále se zaručujete, že ELECTROLUXu neposkytnete informace nebo materiály, které jsou hanlivé, vyhružné, neslušné, obtěžující nebo jiným způsobem proti zákonné podle jakéhokoli platného práva, ani informace a materiály, které zahrnují zákonem chraněné materialy jiných subjektů. ELECTROLUX si vyhrazuje právo na odstranění jakýchkoli Vámi poskytnutých informací ze stránek, dle vlastního uvážení. 

Bezpečnost 
Nesmíte: (a) používat jakékoli zařízenÍ či software, které mohou zasahovat do provozu těchto stránek; nebo (b) vykonat aktivitu, která způsobí nepřiměřeně velké nebo zbytečné zatížení infrastruktury stránek (např. posílaání hromadné pošty – "nevyžádaná pošta"), nebo (c) zasahovat nebo falšovat software těchto stránek či jejich funkčnost. To zahrnuje vkládání materiálu na stránku, které jsou infikované virem, Trojskými koňmi, časovými bombami nebo jinými elementy, které mohou poškodit nebo zasáhnout do programové struktury této stránky. 

Internetové stránky třetích stran. 
ELECTROLUX se nezavazuje sledovat nebo prohlížet obsah stránek třetích stran. ELECTROLUX rovněž není zodpovědný za správnost nebo spolehlivost jakýchkoli stránek třetích stran. Kromě toho, ELECTROLUX může poskytovat na těchto stránkách odkazy na internetové stránky, které provozují jiné subjekty. Použitím těchto jiných stránek, opustíte tyto stránky. Otevřete-li stránku na níž jste odkazováni, činíte tak na vlastní riziko a je na Vás, abyste udělali veškerá ochranná opatření proti virům a jiným destruktivním elementům. ELECTROLUX neručí ani nezodpovidá za jakékoli odkazované internetové stránky nebo informace, které se na nich zobrazují či za jakékoli produkty nebo služby, které jsou na nich uvedené. Odkazy neznamenají, že ELECTROLUX nebo sponzoři těchto stránek schvalují, jsou přidruženi nebo spojeni anebo jsou oprávněni používat obchodní značku, obchodní název, logo nebo symbol autorských práv, které jsou v nich zobrazené anebo přístupné prostřednictvim odkazu nebo že jakákoli odkazovaná stránka je oprávněna používat jakoukoli obchodní značku, obchodní název, logo nebo symbol autorských práv ELECTROLUX nebo jakékoli její přidružené či sesterské společnosti. 

Externí odkazy na stránku 
Veškeré odkazy na tyto stránky musí být písemně schváleny ze strany ELECTROLUX, s výjimkou povolených odkazů ze strany ELECTROLUX , u nichž: (i) odkaz představuje vylučný textový odkaz, který obsahuje jen jméno "ELECTROLUX" a neobsahuje jakoukoli zákonem chráněnou obchodní značku ELECTROLUX nebo jeho udělovatele licence; (ii) odkaz „vede“ výlučně na www.electrolux.com a ne na podrobnější stránky;(iii) odkaz, při aktivaci uživatelem, zobrazuje stránku na celou obrazovku a v okně prohlížeče a režimu plně schopném provozu a navigace a ne pouze v rámci „rámečku“ na odkazované internetové stránce; a (iv) zobrazení, pozice a jiné aspekty odkazu nesmí vzbuzovat milný dojem, že nějaký subjekt či jeho aktivity nebo produkty jsou spojené s nebo sponzorované ELECTROLUX, ani nesmí poškozovat nebo oslabovat dobré jméno spojené se jménem a obchodními značkami ELECTROLUX nebo jejich přidružených společností. ELECTROLUX si vyhrazuje právo na odvoláni souhlasu s odkazem kdykoli a dle vlastního uvážení. 

Vyloučení odvozených záruk.
Ačkoli jsme vynaložili velké úsilí pro zabezpečení správnosti informací na těchto stránkách, ELECTROLUX za ni nepřejímá zodpovědnost. MATERIALY MOHOU OBSAHOVAT NESPRAVNÉ INFORMACE NEBO TYPOGRAFICKÉ CHYBY. ELECTROLUX NEZARUČUJE SPRÁVNOST A KOMPLETNOST MATERIÁLU, ANI VĚROHODNOST JAKÝCHKOLI RAD, NÁZORU, PROHLÁŠENÍ A JINÝCH INFORMACÍ ZOBRAZENÝCH NEBO DISTRIBUOVANÝCH PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO STRÁNEK. TÍMTO POTVRZUJEME, ŽE SPOLÉHÁNÍ SE NA JAKÝKOLI NÁZOR, RADU, PROHLÁŠENÍ, POZNÁMKU NEBO INFORMACÍ JE JEN NA VAŠE RIZIKO. VEŠKERÝ OBSAH JE POSKYTNUTÝ "JAK JE" A "JAK JE DOSTUPNÝ". ELECTROLUX SE VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁ JAKÝCHKOLI ZÁRUK NEBO GARANCÍ JAKÉHOKOLI DRUHU, AČ UŽ PŘÍMÝCH ČI IMPLIKOVANÝCH, VČETNĚ A BEZ OMEZENÍ GARANCÍ OBCHODOVATELNOSTI ANEBO VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL, NEUSKUTEČNĚNÍ NEOPRÁVNĚNÉHO ZÁSAHU, NEBO CO SE TÝČE PROVOZU TĚCHTO STRÁNEK NEBO JEJÍHO OBSAHU. ELECTROLUX NERUČÍ A NEGARANTUJE BEZPEČNOST TĚCHTO INTERNETOVÝCH STRÁNEK. VY POTVRZUJETE, ŽE JAKÉKOLI ODESLANÉ INFORMACE MOHOU BÝT ZADRŽENÉ. ELECTROLUX NEZARUČUJE, ŽE INTERNETOVÉ STRÁNKY NEBO SERVERY, KTERÉ ZPŘÍSTUPŇUJÍ TYTO STRÁNKY ČI ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE ODESÍLANÉ ZE STRANY ELECTROLUX NEOBSAHUJE VIRY ANI JINÉ ŠKODKLIVÉ ELEMENTY. VŠECHNY TAKOVÉTO ZÁRUKY, GARANCE A PODMÍNKY JSOU VYLOUČENÉ S VÝJIMKOU DO ROZSAHU, VE KTERÉM ZÁKON ZAKAZUJE JEJICH VYLOUČENÍ. 

Omezení zodpovědnosti 
ELECTROLUX V ŽÁDNEÉM PŘÍPADĚ NERUČÍ ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, VYPLÝVAJÍCÍ, TRESTNÉ, SPECIÁLNÍ ČI NÁHODNÉ ŠKODY (VČETNĚ A BEZ OMEZENÍ ŠKODY ZA UŠLÝ ZISK, ZTRÁTU KONTRAKTU, TRŽEB, ÚDAJŮ, INFORMACÍ ANEBO PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI), KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z, ANEBO SOUVISEJÍ S POUŽÍVANÍM ČI S NEMOŽNOSTÍ POUŽITÍ TÉTO STRÁNKY NEBO OBSAHU, ČI MIMO NEBO V SOUVISLOSTI S TOUTO SMLOUVOU, DOKONCE I KDYŽ BYL ELECTROLUX INFORMOVANÝ O MOŽNOSTI TAKOVÝCHTO ŠKOD.   KROMĚ TĚCHTO USTANOVENÍ ELECTROLUX V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENÍ ZODPOVĚDNÝ ZA JAKÉKOLI CHYBY, NEPŘESNOSTI, OPOMENUTÍ ČI JINÉ VADY NEBO NEVHODNOSTI ČI NEOVĚŘENÉ INFORMACE OBSAŽENÉ NA TĚCHTO STRÁNKÁCH. 

Povinnost minimalizovat ztráty 
Bez ohledu na omezení odpovědnosti zakotvené v této smlouvě,  jste povinni vykonat veškeré potřebné kroky za učelem zmírnění ztráty, která vznikla v souvislosti s jakýmkoli nárokem nebo činností (ať už jde o zanedbání, porušení smlouvy nebo jiné), které mužete uplatnit vůči ELECTROLUX. 

Oznámení 
Všechny odkazy na "písemnou formu", "odkazy" a "upozornění" a všechny podobná a související výrazy zahrnují elektronické metody komunikace (například e-mail) za předpokladu, že strana jež se spolehá na danou komunikaci vede akceptovatelnou evidenci o tom, že komunikace byla odeslána a přijata. 

Vylučný opravný prostředek 
Nesplní-li ELECTROLUX svoje závazky dle této smlouvy, musí se buď postarat o splnění závazku nebo, dle možnosti, ukončit tuto smlouvu prostřednictvím předcházejícího upozornění uvedeného na těchto stránkách. Do maximálního rozsahu povoleného zákonem, představuje tato klauzule Váš výhradní a exkluzivní opravný prostředek v souvislosti s porušením závazku ze strany ELECTROLUX. 

Celá smlouva a oddělitelnost 
Tato smlouva představuje celou smlouvu mezi ELECTROLUX a Vámi s ohledem na používání těchto stránek. Jakýkoli sporný bod v souvislosti s používáním stránek je třeba uplatnit do jednoho (1) roku po vzniknutí nároku nebo žalovaného důvodu. Jestliže z jakéhokoli důvodu soud kompetentní juristikce zjistí, že některá ustanovení této smlouvy anebo její část není vymahatelná, toto ustanovení se uplatní v maximálním možném přípustném rozsahu za učelem ovlivnění obsahu této smlouvy a zbytek této smlouvy zůstává nadále platný a vynutitelný. 

Práva třetích stran
Není-li v teto smlouvě vyslovně uvedeno jinak, osoba, která není smluvní stranou této smlouvy, si nemůže uplatňovat jakoukoli z těchto smluvných podmínek. 

Stanovení jurisdikce 
Tyto stránky jsou kontrolovány, provozovány a spravovány ELECTROLUXem z kanceláří ve Švédsku. ELECTROLUX netvrdí, že materiály na těchto stránkach jsou vhodné nebo dostupné používání v jiných lokalitách mimo Švédska a přístup k nim z území, kde je jejich obsah ilegalní, je zakázaný. Otevřete-li stránky z lokalit mimo Švédska, jste sami zodpovědni za to, ze konáte v souladu s místními zákony. Tato smlouva se řídí právem Švédskeho království, bez uplatnění rozporu a kolizi v zákonných ustanoveních. Okresní soud ve Stokholmu má vyluční soudní pravomoc v prvním stupni usnesení jakéhokoli sporu, který vznikl na základě této smlouvy.